Englisch as sure as fate/shit

Übersetzungen auf Deutsch:
Übersetzungen auf Dänisch:
Übersetzungen auf Schwedisch:
Übersetzungen auf Norwegisch:
Übersetzungen auf Isländisch:
Übersetzungen auf Finnisch:
Übersetzungen auf Estnisch:
Übersetzungen auf Litauisch:
Übersetzungen auf Lettisch: