Englisch clunker

  • ugs.
  • coll.
  • Am.

Am.

Übersetzungen auf Deutsch:
Übersetzungen auf Norwegisch:
Übersetzungen auf Dänisch:
Übersetzungen auf Estnisch:
Übersetzungen auf Schwedisch:
Übersetzungen auf Finnisch:
Übersetzungen auf Lettisch:

Stichwörter